Vedtægter


Vedtægter for Virklund Boldklub af 1969:

§  1

Foreningens navn er “Virklund Boldklub af 1969”.

Dens hjemsted er Virklund, Silkeborg Kommune.

Foreningens farver er hvid og sort.

§  2

Foreningens formål er at udvikle og fremme interessen for idræt, samt fællesskabet lokalt i Virklund.

§  3

Foreningen består af en hovedafdeling samt specialafdelinger inden for fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, outdoor, tennis og fitness.

Hovedafdelingen og specialafdelingerne har egen ledelse.

Hovedafdelingen har til formål at varetage de interesser, der er fælles for foreningen, samt at koordinere specialafdelingernes arbejde.

Hver specialafdeling varetager afdelingens særlige interesser og arbejder inden for sit område uafhængigt af de andre afdelinger.

I tilfælde af uoverensstemmelser afdelingerne imellem afgøres disse af hovedbestyrelsen.

Hovedafdelingen og specialafdelingerne har selvstændig økonomi.

Hovedafdelingen udarbejder årligt et budget for alle fælles udgifter og indtægter, og beregner herunder de nødvendige økonomiske bidrag fra specialafdelingerne. Afdelingerne informeres om det ønskede bidrag senest 4 uger før generalforsamlingen.

Specialafdelingerne udarbejder årligt et selvstændigt budget over alle direkte udgifter og indtægter, og fastlægger herunder kontingentets størrelse for hver kontingentgruppe, inkl. bidrag til hovedafdelingen, senest 3 uger før generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen vurderer specialafdelingernes budgetter og drøfter om nødvendigt budgetterne med afdelingerne for at sikre en rimelig overensstemmelse i de budgetterede kontingenter og resultater.

Er hovedbestyrelsen uenig vedrørende andre forhold i budgetterne, skal disse uoverensstemmelser forelægges generalforsamlingen.

§   4

Foreningen er medlem at Jysk Boldspil Union, Jydsk Håndboldforbund og DGI og er underkastet disses love og bestemmelser.

Desuden er foreningen medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg.

§  5

Enhver, som opfylder Dansk Idrætsforbunds amatørbestemmelser, kan optages som medlem af foreningen.

Hovedafdelingen og specialafdelingerne kan dog nægte at optage et medlem, hvis særlige forhold taler herfor. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

§  6

Specialafdelingerne fastsætter under hvilken form, kontingentet skal opkræves.

Kontingentet skal betales til og med den termin, i hvilken en evt. udmeldelse finder sted.

Restance udover 1 termin medfører slettelse som medlem. Ved genoptagelse som medlem skal alle restancer indbetales.

Pkt 2

Udmeldelse kan ske skriftligt til specialafdelingens formand, eller via Holdsport.

§  8

Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand/sekretær og en kasserer. Disse må ikke være repræsenteret som formand, næstformand eller kasserer i specialafdelingerne, men må gerne sidde som menigt medlem.

Formanden vælges i de ulige årstal på generalforsamlingen, næstformand/sekretær vælges de lige årstal, og kassereren de ulige årstal. Desuden stiller specialafdelingerne med en repræsentatnt som er medlem af hovedbestyrelsen.

Bestyrelserne for håndbold og fodbold består af minimum 5 medlemmer og bestyrelsen for gymnastik, badminton, outdoor og tennis består af minimum 3 medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelserne konstituerer sig selv, dog senest 21 dage efter Generalforsamlingen.

Derudover vælges én revisor. Valget gælder for 2 år.

Øvrige specialafdelingers ledelse udpeges af hovedbestyrelsen.

§  9

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle spørgsmål vedrørende foreningen og dens ledelse.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indvarsling skal ske senest 14 dage før ved meddelelse på klubbens hjemmeside eller i lokale blade - alternativt på Virklund Bys Facebookside. Derudover vil det blive annonceret på skrift i lokale indkøbsbutikker.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til hovedbestyrelsesformanden inden 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret har alle medlemmer fra 16 år. Endvidere har forældre til medlemmer under 16 år én stemme pr. familie. Hver person har kun én stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og såfremt man har været medlem i foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i restance.

Hvis blot ét medlem begærer det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Hovedbestyrelsesformanden beretning.
 • Beretning fra specialafdelingernes formænd.
 • Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, samt forelæggelse af budgetter.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand til hovedbestyrelsen vælges i ulige år.
 • Lige år vælges næstformand/sekretær til hovedbestyrelsen
 • Ulige år vælges kasseren til hovedbestyrelsen. Max 2 suppleanter
 • Valg af eventuel suppleant til hovedbestyrelsen.
 • Valg af suppleanter til specialafdelingerne.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

§ 11

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det.

§ 13

Hovedbestyrelsen og specialafdelingernes bestyrelser fastsætter selv deres forretningsorden.

Hovedbestyrelsen og specialafdelingernes bestyrelser er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af deres medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Specialafdelingernes formænd kan i hovedbestyrelsen lade sig repræsentere af en stedfortræder.

Hovedbestyrelsen og specialafdelingerne fører selvstændigt en forhandlingsprotokol.

Foreningen tegnes af hovedbestyrelsesformanden, I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hovedbestyrelsesformanden og kassereren i forening.

§ 14

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Hovedbestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskaber for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskaber og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 15

Forandringer i disse vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for forslaget. Vedtægtsændring skal godkendes af Silkeborg Kommune.

§ 16

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt udelukkende med dette formål.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis halvdelen af foreningens stemmeberettige medlemmer er til stede. Til opløsningens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes, med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På den ekstraordinære generalforsamling skal samtidigt træffes beslutning om, hvorledes foreningens formue skal disponeres, herunder fast ejendom og løsøre. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Silkeborg Kommune.

 Godkendt på foreningens generalforsamling den 19. februar 2020.